802-434-0537
ust1.gif :: /www.mariniturkiye.com/
ust2.gif :: /www.essagrup.com/
ust3.gif :: /uguralinsaat.com.tr/
ust4.gif :: /www.geotem.com/
ust5.gif :: /www.detasgrup.com.tr/
ust6.gif :: /mavibeyazas.com.tr/
0(312) 468 99 34 pbx
19/11/2018 08:29:41
ANA SAYFA (719) 270-8238 PROGRAMSIZ GÝRÝÞ

ortaust1.gif :: /www.geotem.com
ortaust2.gif :: /soveankara.com/
ortaust3.gif :: /www.iksamuhendislik.com.tr
ortaust4.gif :: /www.mariniturkiye.com/
ortaust5.gif :: /www.hesayalitim.com
ortaust6.gif :: /www.elka.com.tr/
ortaust7.gif :: /www.klyapi.com.tr/
ortaust8.gif :: /www.isdeneyim.com/
ortaust9.gif :: /ozsalinsaat.com.tr/
ortaust10.gif :: /www.cadirsan.com/
ortaustalt1.gif :: /www.bas-ka.com.tr
ortaustalt2.gif :: /aslanlarbetonboru.com/
ortaustalt3.gif :: /www.barkomltd.com/tr/
ortaustalt4.gif :: /www.ytyinsaat.com.tr/main/default.aspx
ortaustalt5.gif :: /genchafriyat.com/
ortaustalt6.gif :: /www.essagrup.com/tr/
ortaustalt7.gif :: /www.imajaltyapi.com.tr
ortaustalt8.gif :: /www.demirbasmetal.com.tr/
ortaustalt9.gif :: /www.helininsaat.com.tr
ortaustalt10.gif :: /www.tildateknik.com.tr/
Ana Sayfa 2029174334 headcloth 402-225-3508 homebound (747) 205-9970 Kesinleþen Ýhaleler Firmalar Sýnýr Deðer Hesaplama

774-462-5851
GÝRÝÞ PROGRAMI
PROGRAMSIZ GÝRÝÞOR-AY PREFABRIK
   
Altın Dağ
   
solhaber1.gif :: /www.instagram.com/dentas_avize/?hl=tr
solhaber9.gif :: /www.elka.com.tr/
!!!! MÜÞTERÝLERÝMÝZÝN DÝKKATÝNE !!!!
ADIMIZI KULLANARAK KÝTAP SATIÞI VE ÜYELÝK ÝÞLEMÝ YAPMAK ÝSTEYEN KÝÞÝLERE LÜTFEN ÝTÝMAT ETMEYÝN.
ÞÜPHELENDÝÐÝNÝZ DURUMLARDA BÝZÝ ARAYARAK TEYÝT ALMANIZI ÖNERÝRÝZ.

E-POSTA SERVÝSÝ KULLANICILARININ DÝKKATÝNE...
E-posta servisimizin gönderdiði mailler Hotmail sunucusu tarafýndan engellenmektedir. Mailleri alabilmeniz için Hotmail dýþýndaki mail adreslerinizi kullanýnýz... Dilediðiniz zaman üyelik bilgilerinizle giriþ yaparak, E-posta Aboneliklerim bölümünden duyurularý almama hakkýna sahipsiniz.
Vakýf Yükseköðretim Kurumlarý Ýhale Yönetmeliði
Ýlan Tarihi : 16 Kasým 2018 (R.G.)
Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluðu Getirilen Mesleklere Ýliþkin Teblið (Sýra No: 2018/1)
Ýlan Tarihi : 11 Kasým 2018 (R.G.)
01/11/2018 Tarihinde Yürürlüðe Girecek Yönetmelik Deðiþikliklerinden Dolayý EKAP Üzerinde Yürütülecek Ýþlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Ýlan Tarihi : 01.11.2018 (EKAP)
Vakýf Kültür Varlýklarý Ýhale Yönetmeliðinin Yürürlükten Kaldýrýlmasýna ve Vakýf Kültür Varlýklarýnýn Onarýmlarý ve Restorasyonlarý ile Çevre Düzenlemesine Ýliþkin Mal ve Hizmet Alýmlarýna Dair Usul ve Esaslarýn Yürürlüðe Konulmasý Hakkýnda Karar (K
Ýlan Tarihi : 31 Ekim 2018 (R.G)
Toplu Konut Kanunu Kapsamýnda Yapýlacak Sözleþmelerde Uygulanacak Esaslarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Esaslar (Karar Sayýsý: 264)
Ýlan Tarihi : 31 Ekim 2018 (R.G)
Ulaþtýrma Ve Altyapý Bakanlýðý, Avrupa Birliði Ýþleri Ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü, Avrupa Birliði Yatýrýmlarý Dairesi Baþkanlýðý
Halkalý - Kapýkule Demiryolu Hattý Çerkezköy - Kapýkule Kesimi Ýnþaatý Yapým Ýþi
Strateji ve Bütçe Baþkanlýðý Tarafýndan 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) ve (y) Bentleri Kapsamýnda Yapýlacak Ýhalelere Ýliþkin Esaslar (Karar Sayýsý: 155)
Ýlan Tarihi : 03 Ekim 2018 (R.G)
BOTAÞ - Boru Hatlarý Ýle Petrol Taþýma A.Þ.
Tuz Gölü Doðal Gaz Yer Altý Depolama Tesisi Geniþletme Ýþi
Adana Büyükþehir Belediyesi Satýn Alma Ve Ýhale Daire Baþkanlýðý'ndan Pazarlýk Usulü Ýhale
Girne Köprüsü Geniþletme, Ýlim Yolu Köp. ve Bulvarý, Türkkuþu Cad. Altgeçidi, Türkmenbaþý Bulv. Otoyol Baðalntý Yollarý, Yavuzlar Mah. Güney Köprüsü, Miss Köprüsü, Koza Köprüsü ve Muhtelif Yollarda Bitümlü Sýcak Karýþým Yapýlmasý Ýþi
Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 13 Aðustos 2018 (R.G)
Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 13 Aðustos 2018 (R.G)
Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 13 Aðustos 2018 (R.G)
Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 13 Aðustos 2018 (R.G)
4735 Sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi Uyarýnca Hesaplanacak Ek Fiyat Farkýna Ýliþkin Esaslarýn Yürürlüðe Konulmasý Hakkýnda Karar
Ýlan Tarihi : 30 Haziran 2018 (R.G)
TCK - KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ
Alanya Gazipaþa-5bl Hd Yolu Alanya Doðu Çevre Yolu (Hasbahçe-Kargýcak Arasý)(Takrýben K : +000-15+220 Kesimine Ait)Toprak Ýþleri Sanat Yapýlarý Köprü Ýþleri Tünel Ýþleri Ve Bsk Üstyapý Ýkmal Ýnþaatý Ýþi
Kamu Ýhale Genel Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið
Ýlan Tarihi : 19 Haziran 2018 (R.G)
Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Teblið
Ýlan Tarihi : 19 Haziran 2018 (R.G)
Yapým Ýþleri Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 19 Haziran 2018 (R.G)
Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 19 Haziran 2018 (R.G)
Danýþmanlýk Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 19 Haziran 2018 (R.G)
Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 19 Haziran 2018 (R.G)
  spume
Elektronik Ýhale Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 19 Haziran 2018 (R.G)
Çerçeve Anlaþma Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 19 Haziran 2018 (R.G)
Yapý Denetimi Uygulama Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik
Ýlan Tarihi : 13 Haziran 2018 (R.G)
haber3.gif :: /www.mavibeyazas.com.tr/
haber4.gif :: /www.asbbetonboru.com/
(877) 389-1319Ana Sayfa Üyelik Ýletiþim Ýhale Duyurularý 5595378880 4132150645 Kesinleþen Ýhaleler Firmalar (862) 596-5028

ihaledergisi.com bir Doðan Basýn ajansý hizmetidir.
Bu sitede yer alan hiç bir bilgi ve resim izin alýnmadan kopyalanamaz, çoðaltýlamaz ve kullanýlamaz.

nonaxiomatic