7637646120

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร


หลักสูตรและสาขาวิชา
แบบสอบถามออนไลน์ กองบริการการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

(317) 414-0447
14 - 16 มิถุนายน 2560
8158611099
6 มิถุนายน 2560

Contact Us

Division of Academic Affairs Naresuan University

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 65000

Monday to friday, 8.30 am to 4.30 pm

0-5596-8303 (หน่วยเลขานุการ)

     0-5596-8300 (หน่วยทะเบียน)

     0-5596-8305 (หน่วยรับเข้าศึกษา)

     0-5596-8316 (งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

     0-5596-8307 (งานพัฒนาหลักสูตร)

0-5596-8321 (หน่วยเลขานุการ)

     0-5596-8304 (หน่วยรับเข้าศึกษา)

     0-5596-8316 (งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)

7122629292

Map to Reach Us