realizacje przy u¿yciu materia³ów Mapei

Paben - autoryzowany dystrybutor na Polskê Centraln±

Firma Paben powsta³a w 1995 roku i uczestniczy³a we wprowadzaniu produktów MAPEI na polski rynek. Dzi¶ Firma Paben jest autoryzowanym dystrybutorem firmy Mapei na terenie województwa ³ódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniej czê¶ci woj. Mazowieckiego
i wschodniej czê¶ci woj. Wielkopolskiego...
314-549-2807Firma Mapei Polska Sp. z o.o zdoby³aTytu³ Budowlanej Marki Roku w kategorii ,,kleje i fugi”. Nagrodê odebra³ osobi¶cie dyrektor generalny Mapei Polska – Artur O³ubek. Tym razem wyboru dokonywali wykonawcy, oceniaj±c w wywiadach prowadzonych przez ASM – Centrum Badañ i Analiz Rynku...
czytaj wiêcej tirer
Paben dystrybutor firm: 5735470603 Fila
Projekt i wykonanie SQUARE