870-743-8992

KONTAKT

Jaworzno
PUTiH "POLCARBO" s.j.
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 235
tel. (032) 751 23 40
mapa dojazdu »


Karvina
"POLCARBO" s r.o.
733 01 Karviná - Fystát
ul. Karola ¦liwky 621/5
tel. (00 420) 596 318 653
2403565794

O FIRMIE

O firmie PolcarboProwadzimy us³ugi techniczne ze specjalizacj± górnictwa podziemnego od 1992 roku. Siedziba naszej firmy znajduje siê w Jaworznie, w regionie gdzie zlikwidowano wiele kopalñ w ramach akcji zwi±zanej z restrukturyzacj± górnictwa wêglowego w Polsce. Spó³ka POLCARBO S.C., zosta³a zawi±zana w celu zagospodarowania nadwy¿ki fachowców do profesjonalnego wykonywania us³ug górniczych.

czytaj wiêcej »

PRACA

Praca dla górników w czeskich kopalniachFirma "Polcarbo" sp. j. w Jaworznie z siedzib± przy ul. Grunwaldzkiej 235 ( I piêtro ) umo¿liwia podjêcie zatrudnienia w kopalniach wêgla kamiennego w Czeskiej Republice . Dzia³amy na podstawie Certyfikatu nr 673 wydanego przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, a odnawianego corocznie przerz Marsza³ka Województwa Sl±skiego.

czytaj wiêcej »