wieloletnie do¶wiadczenie

profesjonalne konsultacje

nowoczesne rozwi±zania

szeroki zakres us³ug

rzetelno¶æ i bezpieczeñstwo

O firmie

Znajd± tu Pañstwo kilka s³ów na temat historii naszego biura oraz aktualnej dzia³alno¶ci


czytaj wiêcej
Oferta

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± szerok± ofert± us³ug rachunkowych


czytaj wiêcej
Cennik

Oferujemy bardzo konkurencyjne ceny prowadzenia ksiêgowo¶ci dla ma³ych i du¿ych firm


562-246-2176Kontakt

W tym miejscu znajd± Pañstwo dane adresowe, mapê oraz telefony i formularz kontaktowy


czytaj wiêcej

Informacje

Je¶li maj± Pañstwo pytania prosimy dzwoniæ pod numer:

+48 608 502 748

lub mog± Pañstwo skorzystaæ z naszego 501-378-0546

Czy wiesz ¿e...

Oferujemy profesjonaln± pomoc przy rozpoczynaniu dzia³alno¶ci gospodarczej, w tym tak¿e doradztwo wyborze korzystnej formy opodatkowania

Dzia³amy na podstawie Certyfikatu Ministerstwa Finansów nr 19567/00

¦wiadczymy kompleksowe us³ugi ksiêgowe od 2001 roku, dysponujemy wiêc bogatym do¶wiadczeniem oraz obszern± baz± zadowolonych Klientów

Obecnie obs³ugujemy klientów z Warszawy, Miñska Mazowieckiego oraz z terenu gminy Halinów

Posiadamy obowi±zkowe ubezpieczenie OC dziêki czemu maj± Pañstwo zapewnione ca³kowite bezpieczeñstwo